Minnesanteckningar Idalaskolans EOS (enhetsområdessamråd)


Minnesanteckningar Idalaskolans EOS (enhetsområdessamråd)


2012-02-13

Närvaro:
Föräldrar: Jill Fagerström, Malin Andersson, Anna Andersson, Linda Sandgren,
Skola: Jenny Borg, Christina Persson, Anette Ohlsson

Ärenden:

Föregående mötes anteckningar:
Alla hade fått antecknigarna från förra Skolkonferensen. Inga anmärkningar.

Verksamhet

Utvecklingsområden våren 2012:
Implementering av Lgr11 pågår fortfarande för personal i skola och på fritids.
Projekt Unik: utveckling av Unikum. Tankar från föräldrarna att de har svårt att hitta i
Unikum.
IKT-projekt: Surfplattor i undervisningen: år 3 matematik via IPad. Samtal kring 3:ornas blogg: idalastreor.blogspot.com. Uppskattad av föräldrarna.
År 2: specialpedagogiskt syfte.
År 1: att motivera eleverna att skriva och läsa, demokrati
Förskoleklassen:  att skriva sig till läsning via dator och IPad.
Jenny berättar mer om ” att skriva sig till läsning”, dess för- och nackdelar, erfarenheter samt läroplansmål. Uppskattat av eleverna och lärarna. Föräldrarna vill att det följs upp och att vi utvärderar resultatet.

Föräldrarna tyckte att valet av utvecklingsområden var bra.

Kompetensutveckling våren 2012
Kompetensutvecklingsplan för Idalas pedagoger delades ut och diskuterades.
Det förklarades att olika antal stängdagar för skola och fritidshem beror på personalens olika anställningsavtal.

Föräldrarna bedömde att kompetensutvecklingsplanen var bra, att det var relevant innehåll.

Tanzania
Jenny informerade om Idalaskolans Tanzaniaarbete. Samarbete med en skola i Sumbo genom Tandalaföreningen och Sida. Hon kopplade arbetet till de läroplansmål som är relevanta och beskrev innehållet i de olika årskurserna.
projekt, bl.a. basar som vi ska ha längre fram i vår.
Föräldrarna är positiva till samarbetet. De upplever att eleverna får en inblick i hur barn i andra kulturer har det. Vi diskuterade om det kan upplevas som ett tvång att komma hit och köpa saker när vi har basar? Föräldrarna är positiva till basaren och lösningen att aktiviteten är frivillig och kostnadsfri för elever på skolan.
Informationen kring Tanzaniaarbetet kan bli mycket bättre tycker en del föräldrar.

Extern information
Föräldrar negativa till It's learning. Omständigt att logga in. Det är lätt att glömma bort att gå in. Föräldrarna föredrar mail. Kan vara negativt med öppen blogg där alla kan se all information men de som har erfarenhet av treornas blogg är mycket positiva.
Hur uppfattas Idalaskolan? Positivt. Tryggt. Praktiska saker gör att föräldrar väljer Idala kontra Svalebo.

Ekonomi

Bokslut 2011:
Idalaskolan +500 000kr. Det var osäkert hur många elever som skulle börja på Idala ht 2012. Vi vet inte hur mycket pengar vi får med oss. Vi har en skuld att betala tillbaka på.

Budget 2012
Arbetet med budgeten pågår.
Elevpengen sänks fr o m april p.g.a. besparing. Vi vet än ej med hur mycket.

Totalhyra: Detta är ett förslag inför 2013. Totalhyra innebär att vi hyr både lokal och utemiljö från Lundafastigheter. Idag hyr vi endast lokal. Utemiljön och skötsel av den betalar vi via investeringspengar och vid större kostnader även via elevpengen.

Investeringspengar får vi utöver elevpengen och de går till t.ex. utemiljö, lekredskap och möbler. De senaste åren har vi lagt pengarna på utemiljön, reparationer och nyinköp av lekredskap. Rektors förslag att avvakta inköp av lekredskap tills vi vet beslut om totalhyra. Endast nödvändiga reparationer utifrån skyddsperspektivet görs. Föreslås att investeringspengarna används till Trollgrottan och stolar i studiehallen. Föräldrarna tyckte att det var ett bra förslag. De framför också önskemål om bättre belysning på gården på framsidan.

Arbetsmiljö
Revidering Plan mot kränkande behandling och trakasserier pågår. DO:s mall kommer att användas.

Forum för samråd
Elevrådet. Vi får ta del av protokoll från elevrådet.

Föräldramöten:
Inga ärenden från de olika klasserna framfördes.
Anette efterfrågar tips och idéer inför föräldramöte för de nya 6-åringarna. En karta över lokalerna önskas. Även tydlighet om man får välja skola eller inte.

Beslut om forum för samråd: Översikt över Lund Östers beslut, bakgrund samt arbetsgång fram till beslut delades ut. Veberöds skolor följer förslaget förutom gällande tid och antal deltagare. Där förljer vi skolkonferensens förslag.

Övrigt
Protokollet från EOS ska läggas på hemsidan och länkas i ett veckobrev el. liknande.

Det trådlösa nätverket fungerar dåligt på några platser i skolan. Anette tar det med sig till skolans it-ansvariga.

Halkbekämpningen är inte gjord tidigt på morgonen. Anette undersöker när det ska vara gjort enligt avtalet.

Ledigheter. Skollagen skärper möjligheten till ledighet för eleverna. Det är upp till rektor att bevilja ledighet. Vi ger inte ledigt under nationella prov i årskurs tre. När eleverna är lediga har man ett föräldraansvar för den kunskapsupphämtning som eleven missar.
Skor inomhus. Kan vi inte uppmana alla att ta av sig skorna inomhus? Även föräldrarna. Anette pratar med lokalvårdarna om de blåa tossorna som oftast är trasiga.


Sammanfattat av Christina Persson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar