Nationella proven


Till
Förälder/vårdnadshavare till elev i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan eller i årskurs 4 i specialskolan

Nationella ämnesprov i årskurs 3
Brev
2012-01-09 1 (2)
I det här brevet från Skolverket får du som vårdnadshavare information om de nationella ämnesproven i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan. Proven ges i ämnena matematik, svenska och svenska som andra- språk.
Vilket är syftet med proven?
Syftet med ämnesproven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning. De ska ge läraren stöd vid bedömning av om eleven har godtagbara kunskaper enligt de kunskapskrav som finns för årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som andra- språk. Proven kan också göra läraren uppmärksam på om en elev behöver särskilt stöd.
Det är kursplanen i varje ämne som är utgångspunkt när provens innehåll, utform- ning och bedömning bestäms. Allt i ett ämne kan inte prövas i ett prov, då skulle proven bli för omfattande. Ämnesproven utgår inte från något visst arbetssätt eller några speciella läromedel.
Ämnesproven konstrueras vid universiteten i Stockholm och Uppsala på uppdrag av Skolverket. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i landet. Elevers och lärares synpunkter har sedan tagits tillvara vid konstruktion av proven.
När ska proven genomföras?
Alla skolor genomför proven under perioden den 12 mars - 18 maj 2012. Proven är obligatoriska. Skolan beslutar när under perioden som de olika delproven ska genomföras. Tanken är att proven ska vara en del av undervisningen så långt det är möjligt under perioden.
Hur bedöms proven?
Till proven finns detaljerad information som läraren ska följa för bedömning av elevens svar och lösningar. När läraren sedan gör en bedömning av en elevs kun- skaper i hela ämnet ska läraren även ta hänsyn till resultatet på proven.
Elevens resultat på ämnesproven samt lärarens bedömning av elevens visade kun- skaper i ämnena kan sammanfattas i kunskapsprofiler som finns i proven. Dessa dokument kan användas som underlag vid utvecklingssamtalet.
I proven finns också en självbedömningsdel där eleven ska fundera kring det egna lärandet och beskriva sin förmåga i ämnet. Självbedömningen kan sedan jämföras med elevens kunskapsprofil i ämnet och samtalas om vid utvecklingssamtalet.
Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se


Vad innehåller ämnesproven?
Ämnesproven inramas av ett gemensamt tema. Temat utgår från en berättelse om barnen Nova och Troj. Tanken är att berättelsen ska avdramatisera provsituationen och ge eleverna en ingång till delproven. Efter varje delprov sätts en del av en bild och text upp på en affisch som tillhör berättelsen. När alla delar är på plats har ock- så äventyret med de båda barnen fått sin avslutning och eleverna genomfört alla delprov.
Matematik
Ämnesprovet i matematik består av olika delprov med skriftliga uppgifter som ele- ven löser individuellt och muntliga uppgifter som eleverna löser i mindre grupper. Både i de skriftliga och i de muntliga uppgifterna ges eleverna möjlighet visa att de kan förklara och argumentera för hur de tänker matematiskt.
Svenska och svenska som andraspråk
Ämnesprovet är gemensamt för de båda svenskämnena och består av ett antal indi- viduella delprov där ett delprov är en muntlig uppgift. Syftet med provet är att ele- ven ska få möjlighet att visa sin kunskap inom områdena tala, samtala, läsa och skriva.
Resultatinsamling
Skolverket samlar in resultat från proven i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Insamling av provresultat behövs för uppföljning och utvärdering på sko- lorna men också nationellt, i kommunerna och hos huvudmän för fristående sko- lor.
Mer information
Läs mer om nationella prov på Skolverkets webbplats www.skolverket.se > Prov och bedömning > Nationella prov > Årskurs 3
Kontaktperson på Skolverket
Maj Götefelt
E-post: maj.gotefelt@skolverket.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar